Chardi Hridroga Trishna Chikitsitam Adhyaya (Therapies of vomiting, coronary heart illnesses and thirst issues)

The sixth chapter of Chikitsasthanam of Ashtanga Hridayam is called as Chardi Hridroga  Trishna Chikitsam Adhyayah. This chapter offers with the reason of ‘remedy of vomiting, coronary heart illnesses and thirst illness’.

The subjects lined on this chapter embrace –

–        Virechana – purgation remedy
–        Vataja Chardi Chikitsa
–        Pittaja Chardi Chikitsa
–        Kaphaja Chardi Chikitsa
–        Anya Cardi Chikitsa – remedy of different kinds of vomiting
–        Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses
–        Pittaja Hridroga Chikitsa
–        Kaphaja Hridroga Chikitsa
–        Trishna Chikitsa – remedy of thirst
–        Vataja Trishna Chikitsa
–        Pittaja Trishna Chikitsa
–        Kaphaja Trishna Chikitsa
–        Amaja Trishna Chikitsa
–        Annatyaya Trishna Chikitsa
–        Sramaja Trishna Chikitsa
–        Atapajanya Trishna Chikitsa
–        Madyajanya Trishna Chikitsa
–        Snehaja Trishna Chikitsa
–        Snigdhannajanya Trishna Chikitsa
–        Gurvadiannajanya Trishna Chikitsa
–        Ksayajanya Trishna Chikitsa
–        Use of goats milk and meat juice and remedy of Ksayakasa in Trishna
–        Aupasargika Trishna Chikitsa

Pledge by the writer(s)

अथातश्छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सितं व्याख्यास्याम: ।
इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय: ।
After having provided prayers to the God, henceforth we’re going to clarify the chapter pertaining to the reason of ‘remedy of vomiting, coronary heart illnesses and thirst illnesses’. Thus say (pledge) Atreya and different sages.

Rules of Langhana (Fasting) and Vamana (Emesis)

आमाशयोत्क्लेशभवाः प्रायश्छर्द्यो हितं ततः ।
लङ्घनं प्राग्ऋते वायोर्वमनं तत्र योजयेत् ॥ १ ॥
बलिनो बहुदोषस्य वमतः प्रततं बहु ।
Usually vomiting dysfunction, arises from the upward motion of the dosas localized within the amasaya (abdomen) therefore, for them, fasting initially stage, is good, besides in that brought on by vata. Subsequent, for individuals who are sturdy, have nice enhance of dosas and who proceed to vomit giant portions repeatedly, a vamana (emesis) ought to be administered.

Virechana: Purgation remedy

ततो विरेकं क्रमशो हृद्यं मद्यैः फलाम्बुभिः ॥ २ ॥
क्षीरैर्वा सह स ह्यूर्ध्वं गतं दोषं नयत्यधः ।
शमनं चौषधं रूक्षदुर्बलस्य तदेव तु ॥ ३ ॥
Subsequent, purgation ought to be administered, utilizing wine, fruit juice or milk (as adjuvants to the purgative drug) in that order, that are good for coronary heart, this (purgation) will make the dosas amassed on the higher elements, to maneuver in downward path. For these, who’re dry and debilitated, herbs which mitigate the doshas ought to solely be administered.

Virechana: Purgation remedy

परिशुष्कं प्रियं सात्म्यमन्नं लघु च शस्यते ।
उपवासस्तथा यूषा रसाः काम्बलिकाः खलाः ॥ ४ ॥
शाकानि लेहा भोज्यानि रागषाडवपानकाः ।
भक्ष्याः शुष्का विचित्राश्च फलानि स्नानघर्षणम् ॥ ५ ॥
गन्धाः सुगन्धयो गन्धफलपुष्पान्नपानजाः ।
भुक्तमात्रस्य सहसा मुखे शीताम्बुसेचनम् ॥ ६ ॥
Meals that are dry (non-fatty), appreciated, accustomed and simply digestible are ideally suited; so additionally fasting, ingesting soups, meat juice (soup), liquid meals ready from greens, buttermilk, curds processed with spices and salt. Leafy greens, confection, eatables, fruit juices, bitter syrups, snacks, totally different sorts of dry fruits; each day tub, and therapeutic massage, perfumes, candy scent of fruits, flowers, meals and drinks, splashing of chilly water on the face instantly after meals (are helpful).

Vataja Chardi Chikitsa

हन्ति मारुतजां छर्दिं सर्पिः पीतं ससैन्धवम् ।
किञ्चिदुष्णं विशेषेण सकासहृदयद्रवाम् ॥ ७ ॥
व्योषत्रिलवणाढ्यं वा सिद्धं वा दाडिमाम्बुना ।
सशुण्ठीदधिधान्येन शृतं तुल्याम्बु वा पयः ॥ ८ ॥
व्यक्तसैन्धवसर्पिर्वा फलाम्लो वैष्किरो रसः ।
स्निग्धं च भोजनं शुण्ठीदधिदाडिमसाधितम् ॥ ९ ॥
कोष्णं सलवणं चात्र हितं स्नेहविरेचनम् ।
Ghee combined with saindhava, made heat and drunk cures vomiting brought on by vata particularly additionally cough and palpitation; or that (ghee) combined with extra of trikatu and three kinds of salt; or that ready with the decoction of Punica granatum, with śuṇṭhī – Zingiber officinale, dadhi – curds, dhānya – Coriandrum sativum, payaḥ – or milk combined with equal amount of water or soup of meat of gallinaceous birds or juice of bitter fruits combined with rock salt and ghee; meals that are combined with fats and ready from Zingiber officinale, curds and Punica granatum, heat and added with salt are ideally suited, so additionally lubricant purgatives.

Pittaja Chardi Chikitsa

पित्तजायां विरेकार्थं द्राक्षेक्षुस्वरसैस्त्रिवृत् ॥ १० ॥
सर्पिर्वा तैल्वकं योज्यं वृद्धं च श्लेष्मधामगम् ।
ऊर्ध्वमेव हरेत्पित्तं स्वादुतिक्तैर्विशुद्धिमान् ॥ ११ ॥
पिबेन्मन्थं यवागूं वा लाजैः समधुशर्कराम् ।
मुद्गजाङ्गलजैरद्याद्व्यञ्जनैः शालिषष्टिकम् ॥ १२ ॥
मृद्भृष्टलोष्टप्रभवं सुशीतं सलिलं पिबेत् ।
मुद्गोशीरकणाधान्यैः सह वा संस्थितं निशाम् ॥ १३ ॥
द्राक्षारसं रसं वेक्षोर्गुडूच्यम्बु पयोऽपि वा ।
जम्ब्वाम्रपल्लवोशीरवटशुङ्गावरोहजः ॥ १४ ॥
क्वाथः क्षौद्रयुतः पीतः शीतो वा विनियच्छति ।
छर्दिं ज्वरमतीसारं मूर्छां तृष्णां च दुर्जयाम् ॥ १५ ॥
धात्रीरसेन वा शीतं पिबेन्मुद्गदलाम्बु वा ।
कोलमज्जसितालाजामक्षिकाविट्कणाञ्जनम् ॥ १६ ॥
लिह्यात्क्षौद्रेण पथ्यां वा द्राक्षां वा बदराणि वा ।
For vomiting arising from pitta, with a view to produce purgation trivṛt – powder of Operculina turpethum, drākṣā – combined with juice of Vitis vinifera and ikṣu – Saccharum officinarum (chapter 3 verses 152-153) ought to be administered. Pitta which is usually elevated, and localized within the seat of kapha (abdomen), ought to be introduced out by the upward technique (emesis) by utilizing herbs of candy and bitter tastes. After these purifications, he ought to drink fruit squash, skinny gruel or fried paddy combined with honey and sugar, śāli – Oryza sativa, ṣaṣṭikam – rice harvested in 60 days, ought to be partaken together with soup of mudga – Vigna radiata, soup of meat of desert like lands and condiments, drink the water, into which heated mud balls have been immersed typically (then filtered by means of thick fabric), after it will get cooled; mudga – Vigna radiata, uśīra – Vetiveria zizanioides, kaṇā – Piper longum, dhānya – Coriandrum sativum are soaked and stored in a single day ; juice of drākṣā – Vitis vinifera, rasaṃ vā ikṣo: – or juice of Saccharum officinarum, guḍūcī ambu – decoction of Tinospora cordifolia or milk. Decoction of – tender leaves of jambu – Cyzygium cumini, āmra pallava – and Mangifera indica, uśīra – Vetiveria zizanioides , sprouts and suggestions of areal roots of vaṭa – Ficus benghalensis combined with honey consumed heat or chilly cures chardiṃ –  vomiting, jvaraṃ –  fever, atīsāraṃ – diarrhea, mūrchāṃ – fainting, tṛṣṇāṃ ca – and thirst that are tough to remedy. Water boiled with mudgadala cooled and combined with juice of Emblica officinalis ought to be drunk (powder of) marrow / pulp of Ziziphus mauritiana, sitā – sugar, lājā – parched grains, makṣikā viṭ – bees wax, kaṇa – Piper longum, añjanam – antimony, ought to be licked with honey or powder of pathyā -Terminalia chebula, drākṣā – Vitis vinifera, badara – Ziziphus mauritiana(could also be licked with honey).

Kaphaja Chardi Chikitsa

कफजायां वमेन्निम्बकृष्णापिण्डीतसर्षपैः ॥ १७ ॥
युक्तेन कोष्णतोयेन दुर्बलं चोपवासयेत् ।
आरग्वधादिनिर्यूहं शीतं क्षौद्रयुतं पिबेत् ॥ १८ ॥
मन्थान्यवैर्वा बहुशश्छर्दिघ्नौषधभावितैः ।
कफघ्नमन्नं हृद्यं च रागाः सार्जकभूस्तृणाः ॥ १९ ॥
लीढं मनःशिलाकृष्णामरिचं बीजपूरकात् ।
स्वरसेन कपित्थस्य सक्षौद्रेण वमिं जयेत् ॥ २० ॥
खादेत्कपित्थं सव्योषं मधुना वा दुरालभाम् ।
लिह्यान्मरिचचोचैलागोशकृद्रसमाक्षिकम् ॥ २१ ॥|
In vomiting arising from kapha, vomiting ought to be induced by administering (the powder of) nimba – Azadirachta indica, kṛṣṇā – Piper longum, piṇḍīta – Randia dumetorum, sarṣapaiḥ – Brassica nigra with heat water. The weak affected person ought to be made to quick. Decoction of herbs of aragvadhadi gana (chapter 15 of Sutrasthana) made chilly and ought to be drunk after mixing with honey. Answer of flour added with sugar and ghee ready from yava – Hordeum vulgare or different bahuśah chardighn auṣadha bhāvitaiḥ – soaked and floor many occasions within the decoction of herbs which remedy vomiting; meals which mitigate kapha and are pleasing, candy syrups, scented with sārjaka – Ocimum basilicum bhūstṛṇāḥ – Cymbopogon citratus – ought to be consumed. Licking (the powder of) manaḥśilā – realgar, kṛṣṇā – Piper longum, maricaṃ – Piper nigrum within the juice of bījapūraka – Citrus medica, and kapittha – Limonia acidissima and combined with honey cures vomiting. The affected person ought to devour kapittha – Limonia acidissima together with Piper longum, Piper nigrum and Zingiber officinale, durālabhā – Fagonia cretica together with honey.  With honey, marica – powder of Piper nigrum, coca – Cinnamomum zeylanicum, elā – Elettaria cardamomum, juice of contemporary cow dung ought to be licked.   

Vomiting brought on by dislike

अनुकूलोपचारेण याति द्विष्टार्थजा शमम् ।
Vomiting brought on by dislike will get relieved by applicable, comforting strategies.

Anya Cardi Chikitsa: Remedy of different kinds of vomiting

कृमिजा कृमिहृद्रोगगदितैश्च भिषग्जितैः ॥ २२ ॥
यथास्वं परिशेषाश्च तत्कृताश्च तथामयाः ॥ २२ऊअब् ॥
Vomiting arising from worms (intestinal parasites) will get cured by adopting therapies indicated for coronary heart illnesses brought on by worms (on this chapter solely) and likewise the remaining kinds of vomiting, and different illnesses brought on by them (krimi).

Anya Chardi Chikitsa: Remedy of different kinds of vomiting

छर्दिप्रसङ्गेन हि मातरिश्वा धातुक्षयात् कोपमुपैत्यवश्यम् ।
कुर्यादतोऽस्मिन्वमनातियोगप्रोक्तं विधिं स्तम्भनबृंहणीयम् ॥ २३ ॥
By the bouts of vomiting, precipitated because of depletion of tissues, vata undergoes enhance inevitably. These therapies ought to be adopted – with-holding the expulsion of fluids from the physique, nourishing that are talked about in extra bouts of emesis remedy. 

Anya Chardi Chikitsa: Remedy of different kinds of vomiting

सर्पिर्गुडा मांसरसा घृतानि कल्याणकत्र्यूषणजीवनानि ।
पयांसि पथ्योपहितानि लेहाश्छर्दिं प्रसक्तां प्रशमं नयन्ति ॥ २४ ॥
Administration of sarpirguda recipe, meat soup, medicated ghee equivalent to – kalyanaghrta (vide chapter 6 uttarathana), tryusanaghrta (chapter 14), jivaniyaghrta or milk boiled with appropriate herbs and confections ready from them, relieves vomiting which is persisting.

इति छर्दि चिकित्सितम्
Thus ends the remedy of vomiting.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

अथ हृद्रोगचिकित्सितम् ॥ २४+१ ॥

हृद्रोगे वातजे तैलं मस्तुसौवीरतक्रवत् ॥ २५ ॥
तैलं च लवणैः सिद्धं समूत्राम्लं तथागुणम् ॥ २६+ ॥
पिबेत्सुखोष्णं सविडं गुल्मानाहार्तिजिच्च तत् ।
तैलं च लवणैः सिद्धं समूत्राम्लं तथागुणम् ॥ २६ ॥
In coronary heart illness brought on by vata, oil processed with whey, fermented liquor, buttermilk ought to be drunk after making it heat. And the identical combined with vida salt cures gulma – stomach tumour, ānāha – flatulence arti – and colic. Oil processed with salt together with mutra cow urine, bitter substances additionally has related properties

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

बिल्वं रास्नां यवान्कोलं देवदारुं पुनर्नवाम् ।
कुलत्थान्पञ्चमूलं च पक्त्वा तस्मिन्पचेज्जले ॥ २७ ॥
तैलं तन्नावने पाने बस्तौ च विनियोजयेत् ।
bilvaṃ – Aegle marmelos, rāsnāṃ – Pluchea lanceolata, yava – Hordeum vulgare, kola – Ziziphus mauritiana, devadāru – Cedrus deodara, punarnava – Boerhavia diffusa, kulattha – Dolichos biflorus, herbs of pancamula ought to be boiled in water and decoction is ready. Medicated oil ready by utilizing this decoction ought to be used for – nasal remedy, ingesting and enema.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

शुण्ठीवयःस्थालवणकायस्थाहिङ्गुपौष्करैः ॥ २८ ॥
पथ्यया च शृतं पार्श्वहृद्रुजागुल्मजिद्घृतम् ।
Medicated ghee ready with the decoction of śuṇṭhī – Zingiber officinale, vayaḥsthā – Emblica officinalis / Tinospora cordifolia, lavaṇa – rock salt, kāyasthā – Ocimum sanctum / Lilium polyphyllum, hiṅgu – Ferula narthex, pauṣkara – Inula racemosa, pathyā – and Terminalia chebula – cures ache of the flanks and coronary heart and tumors of the stomach.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

सौवर्चलस्य द्विपले पथ्यापञ्चाशदन्विते ॥ २९ ॥
घृतस्य साधितः प्रस्थो हृद्रोगश्वासगुल्मजित् ।
Medicated ghee ready with two pala (96 g) of sauvarcalasya – sauvchal salt, fifty (pala) of Terminalia chebyla(2400 g), one prastha(768 ml) of ghee, and this cures coronary heart illnesses, dyspnoea and stomach tumour.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

दाडिमं कृष्णलवणं शुण्ठीहिङ्ग्वम्लवेतसम् ॥ ३० ॥
अपतन्त्रकहृद्रोगश्वासघ्नं चूर्णमुत्तमम् ।
Powder of dāḍima – Punica granatum, kṛṣṇalavaṇaṃ – black salt, śuṇṭhī – Zingiber officinale, hiṅgu – Ferula narthex, amlavetasa – Garcinia pedunculata is finest to remedy tetanus, coronary heart illness and dysnoea.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

पुष्कराह्वशठीशुण्ठीबीजपूरजटाभयाः ॥ ३१ ॥
पीताः कल्कीकृताः क्षारघृताम्ललवणैर्युताः ।
विकर्तिकाशूलहराः क्वाथः कोष्णश्च तद्गुणः ॥ ३२ ॥
यवानीलवणक्षारवचाजाज्यौषधैः कृतः ।
सपूतिदारुबीजाह्वपलाशशठिपौष्करैः ॥ ३३ ॥
Paste of – puṣkarāhva – Inula racemosa, śaṭhī – Curcuma zedoaria, śuṇṭhī – Zingiber officinale, bījapūra – root of Citrus medica, jaṭā – Nardostachys jatamamsi, abhayā – and Terminalia chebula, alkali of Hordeum vulgare plant ghee, sours and salt cures reducing kind ache within the coronary heart, when consumed; related is the motion of decoction of yavānī – Trachyspermum ammi, rock salt, alkali of Hordeum vulgare, vacā – Acorus calamus, ajāji – Cuminum cyminum and Zingiber officinale, pūtidāru – Sterculia foetida, bījāhva – Citrus medica, palāśa – Butea monosperma, śaṭhi – Curcuma zedoaria, pauṣkara – Inula racemosa consumed heat.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

यवक्षारो यवानी च पिबेदुष्णेन वारिणा ।
एतेन वातजं शूलं गुल्मं चैव चिरोत्थितम् ॥ ३३+(१) ॥
भिद्यते सप्तरात्रेण पवनेन यथा घनः ॥ ३३+(१ऊ)अब् ॥
Powder of – Alkali of yava – Hordeum vulgare, yavānī – Trachyspermum ammi combined with heat water ought to be drunk. By this ache within the stomach gulmaṃ ca – and stomach tumour brought on by vitiated vata, persisting for very long time get cured inside seven days simply because the clouds get break up by the wind.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

पञ्चकोलशठीपथ्यागुडबीजाह्वपौष्करम् ।
वारुणीकल्कितं भृष्टं यमके लवणान्वितम् ॥ ३४ ॥
हृत्पार्श्वयोनिशूलेषु खादेद्गुल्मोदरेषु च ।
Powder of pancakola, śaṭhī – Curcuma zedoaria, pathyā – Terminalia chebula, guḍa – jaggery, bījāhva – Citrus medica, pauṣkaram – and Inula racemosa made right into a paste with a sap liquor of Borassus flabellifer (Varuni) – fried in combination of two fat (oil and ghee) and added with salt ought to be consumed in case of ache within the coronary heart, flanks and vagina, gulma – stomach tumour and enlargement of the stomach.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

स्निग्धाश्चेह हिताः स्वेदाः संस्कृतानि घृतानि च ॥ ३५ ॥
On this (coronary heart illnesses of vata origin) lubricating sudation and ghee processed with herbs (which mitigate vata) are helpful.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

लघुना पञ्चमूलेन शुण्ठ्या वा साधितं जलम् ।
वारुणीदधिमण्डं वा धान्याम्लं वा पिबेत्तृषि ॥ ३६ ॥
When there may be thirst, water boiled with herbs of laghu pancamula or Zingiber officinale, or sap liquor of Borassus flabellifer (Varuni), skinny liquid of curds or fermented water boiled with corns ought to be administered.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

सायामस्तम्भशूलामे हृदि मारुतदूषिते ।
These are the therapies when there may be increasing kind of ache within the coronary heart, stiffness, stoppage of actions, sharp ache, ama related to coronary heart illness, and when coronary heart is bothered by Vata Dosha.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

क्रियैषा सद्रवायामप्रमोहे तु हिता रसाः ॥ ३७ ॥
स्नेहाढ्यास्तित्तिरिक्रौञ्चशिखिवर्तकदक्षजाः ।

When there may be elevated coronary heart fee, increasing kind of ache and lack of consciousness, following ought to be administered; meat soup ready out of – tittiri – part-ridge, krauñca – heron, śikhi – peacock, vartaka – bird-button quail, dakṣajāḥ – cock added with extra of fat (ghee or oil) are helpful.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

बलातैलं सहृद्रोगः पिबेद्वा सुकुमारकम् ॥ ३८ ॥
यष्ट्याह्वशतपाकं वा महास्नेहं तथोत्तमम् ।
The affected person of coronary heart illnesses ought to drink Bala taila (vide chapter 2 of sarirasthana) or Sukumara (chapter 13 of Chikitsa sthana) or satapakayasti taila (chapter 22-Chikitsasthana) or mahasneha (vide chapter 21 of cikisthasthana) that are finest suited.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

रास्नाजीवकजीवन्तीबलाव्याघ्रीपुनर्नवैः ॥ ३९ ॥
भार्गीस्थिरावचाव्योषैर्महास्नेहं विपाचयेत् ।
दधिपादं तथाम्लैश्च लाभतः स निषेवितः ॥ ४० ॥
तर्पणो बृंहणो बल्यो वातहृद्रोगनाशनः ।
Combination of all of the 4 fat – ghee, oil, muscle fats and marrow ought to be ready with the decoction and paste of – rāsnā – Pluchea lanceolata, jīvaka – Malaxis muscifrea, jīvantī – Leptadenia reticulate, balā – Sida cordifolia, vyāghrī – Solanum xanthocarpum, punarnavaiḥ – Boerhavia diffusa, bhārgī – Clerodendrum serratum, sthirā – Terminalia chebula, vacā – Acorus calamus, vyoṣai: – and trikatu, one fourth a part of curds bitter liquids as many as out there this recipe when consumed acts as : restorative, nutritive, strengthening and cures coronary heart illness arising from vata.

Hridroga Chikitsa: Remedy of coronary heart illnesses

दीप्तेऽग्नौ सद्रवायामे हृद्रोगे वातिके हितम् ॥ ४१ ॥
क्षीरं दधि गुडः सर्पिरौदकानूपमामिषम् ।
एतान्येव च वर्ज्यानि हृद्रोगेषु चतुर्ष्वपि ॥ ४२ ॥
शेषेषु स्तम्भजाड्यामसंयुक्तेऽपि च वातिके ।
कफानुबन्धे तस्मिंस्तु रूक्षोष्णामाचरेत् क्रियाम् ॥ ४३ ॥
In coronary heart illnesses brought on by vata, if there may be elevated coronary heart fee and increasing kind of ache and if the affected person has sturdy digestive energy, then consuming milk, curds, jaggery (molasses), ghee and meat of animals dwelling in water and marshy areas is appropriate. These are to be prevented within the remaining 4 sorts of coronary heart illnesses, and even in vataja variety, if there may be rigidity and inactivity (within the physique) and affiliation of ama, if there may be kapha because the secondary dosa in it (vataja coronary heart illness) therapies which result in dryness and warmth ought to be adopted.

Pittaja Hridroga Chikitsa

पैत्ते द्राक्षेक्षुनिर्याससिताक्षौद्रपरूषकैः ।
युक्तो विरेको हृद्यः स्यात्क्रमः शुद्धे च पित्तहा ॥ ४४ ॥
क्षतपित्तज्वरोक्तं च बाह्यान्तः परिमार्जनम् ।
कट्वीमधुककल्कं च पिबेत्ससितमम्भसा ॥ ४५ ॥
In Hridroga arising from pitta, vireka (purgation) is good, with the juice of Vitis vinifera, juice of Saccharum officinarum, sugar, honey, Grewia asiatica (as adjuvants to the purgative drug); after such a purification, all therapies which mitigate pitta ought to be achieved, equivalent to the interior and exterior remedy enumerated in chest damage and fever brought on by pitta paste of Picrorhiza kurroa and Glycyrrhiza glabra ought to be consumed together with sugar water.

Pittaja Hridroga Chikitsa

श्रेयसीशर्कराद्राक्षजीवकर्षभकोत्पलैः।
बलाखर्जूरकाकोलीमेदायुग्मैश्च साधितम्॥४६॥
सक्षीरं माहिषं सर्पिः पित्तहृद्रोगनाशनम्।
shreyasi – Scindapsus officinalis, sharkara – sugar, draksha – Vitis vinifera, jivaka – Malaxis muscifrea, rishabhako – Malaxis acuminate, utpalaih – Nymphaea stellata, bala – Sida cordifolia, kharjura – Phoenix dactylifera, kakoli – Lilium polyphyllum, meda yugmaih cha – and Polygonatum verticillatum and Polygonatum cirrhifolium medicated ghee ready with (decoction and paste of) these herbs – with milk and ghee obtained from buffalo milk cures pittaja Hridroga .

Pittaja Hridroga Chikitsa

प्रपौण्डरीकमधुकबिसग्रन्थिकसेरुकाः ॥ ४७ ॥
सशुण्ठीशैवलास्ताभिः सक्षीरं विपचेद्घृतम् ।
शीतं समधु तच्चेष्टं स्वादुवर्गकृतं च यत् ॥ ४८ ॥
वस्तिं च दद्यात्सक्षौद्रं तैलं मधुकसाधितम् ।
Medicated ghee ready with (decoction and paste of) prapauṇḍarīka – Nymphaea lotus, madhuka – Glycyrrhiza glabra, bisagranthi – knot on a stalk of Nymphaea lotus, kaserukā – Scirpus grossus, śuṇṭhī – Zingiber officinale, śaivalā: – Ceratophyllum demersum, milk and sugar, is fascinating to be consumed with honey and ghee ready with herbs of candy style can also be appropriate. Enema ought to be administered oil processed with madhuka and combined with honey.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

कफोद्भवे वमेत्स्विन्नः पिचुमन्दवचाम्भसा ॥ ४९ ॥
कुलत्थधन्वोत्थरसतीक्ष्णमद्ययवाशनः ।
पिबेच्चूर्णं वचाहिङ्गुलवणद्वयनागरात् ॥ ५० ॥
सैलायवानककणायवक्षारात् सुखाम्बुना ।
फलधान्याम्लकौलत्थयूषमूत्रासवैस्तथा ॥ ५१ ॥
पुष्कराह्वाभयाशुण्ठीशठीरास्नावचाकणात् ।
क्वाथं तथाभयाशुण्ठीमाद्रीपीतद्रुकट्फलात् ॥ ५२ ॥
In that brought on by kapha, after making the affected person perspire (by sudation remedy), emesis ought to be administered with decoction of picumanda – Azadirachta indica, vacā – Acorus calamus (as adjuvant to the emetic herbs), together with soup of kulattha – Dolichos biflorus and meat of animals of desert like areas and powerful wines. He ought to devour meals ready from Hordeum vulgare. Powder of vacā – Acorus calamus, hiṅgu – Ferula narthex, lavaṇadvaya – the 2 salts, nāgarāt – Zingiber officinale, elā – Elettaria cardamomum, yavānaka – Trachyspermum ammi, kaṇā – Piper longum, yavakṣārāt – alkali of Hordeum vulgare ought to be consumed with heat water, or with fruit juice, dhānya amla – fermented gruel, soup of kaulattha – Dolichos biflorus, cow’s urine or fermented infusion, Decoction of puṣkarā – Inula racemosa, abhayā – Terminalia chebula, śuṇṭhī – Zingiber officinale, śaṭhī – Curcuma zedoaria, rāsnā – Pluchea lanceolata, vacā – Acorus calamus, kaṇāt – Piper longum, kvāthaṃ – or decoction of abhayā – Terminalia chebula, śuṇṭhī – Zingiber officinale, ṃādrī – Aconitum heterophyllum, pītadru – Berberis aristata, kaṭphala – Myrica esculenta (ought to be consumed).

Kaphaja Hridroga Chikitsa

क्वाथे रोहीतकाश्वत्थखदिरोदुम्बरार्जुने ।
सपलाशवटे व्योषत्रिवृच्चूर्णान्विते कृतः ॥ ५३ ॥
सुखोदकानुपानश्च लेहः कफविकारहा ।
Within the decoction of rohītaka – Tecomella undulata, aśvattha – Ficus religiosa, khadira – Acacia catechu, udumbara – Ficus racemosa, arjune – Terminalia arjuna, palāśa – Butea monosperma, vaṭa – Ficus benghalensis, powder of vyosa and trivṛt – Operculina turpethum is put in and confection ready; consumed with heat water it cures illnesses (of coronary heart) arising from kapha.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

श्लेष्मगुल्मोदिताज्यानि क्षारांश्च विविधान्पिबेत् ॥ ५४ ॥
प्रयोजयेच्छिलाह्वं वा ब्राह्मं वाऽत्र रसायनम् ।
तथामलकलेहं वा प्राशं वाऽगस्त्यनिर्मितम् ॥ ५५ ॥
Medicated ghee and totally different alkalies described in kapha gulma (vide chapter 14 of Chikitsathana) ought to be drunk both (silajatu) rasayana (vide chapter 39 of uttarasthana) or brahma Rasayana or amalaka rasayana or that ready by sage Agastya i.e., Agastya Rasayana (all these are talked about in chapter 39 of uttarasthana) ought to be administered.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

स्याच्छूलं यस्य भुक्तेऽति जीर्यत्यल्पं जरां गते ।
शाम्येत् स कुष्ठकृमिजिल्लवणद्वयतिल्वकैः ॥ ५६ ॥
सदेवदार्वतिविषैश्चूर्णमुष्णाम्बुना पिबेत् ।
If the ache is extra quickly after meals, delicate throughout digestion and subsides after full digestion, such a affected person ought to devour the powder of kuṣṭha – Saussurea lappa, kṛmijit – Embelia ribes, lavaṇadvaya – two kinds of salt, tilvaka – Symplocos racemosa, devadāru – Cedrus deodara, ativiṣa – Aconitum heterophyllum together with heat water.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

यस्य जीर्णेऽधिकं स्नेहैः स विरेच्यः फलैः पुनः ॥ ५७ ॥
जीर्यत्यन्ने तथा मूलैस्तीक्ष्णैः शूले सदाधिके ।
He who has extreme ache after digestion, ought to be given a purgative consisting of fat; when ache is extreme throughout digestion a purgative consisting of fruits; when ache is extreme always a purgative consisting of roots.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

प्रायोऽनिलो रुद्धगतिः कुप्यत्यामाशये गतः ॥ ५८ ॥
तस्यानुलोमनं कार्यं शुद्धिलङ्घनपाचनैः ।
Usually vata getting obstructed in its actions, will get elevated within the abdomen, therefore it ought to be made to maneuver within the downward path with purifactory therapies (purgation and enema), fasting and digestive herbs.

Kaphaja Hridroga Chikitsa

कृमिघ्नमौषधं सर्वं कृमिजे हृदयामये ॥ ५९ ॥
In illnesses of the guts brought on by worms (intestinal parasites), all therapies which eradicate the worms ought to be adopted.

इति हृद्रोग चिकित्सितम्

Thus ends the remedy of coronary heart illnesses.

Trishna Chikitsa: Remedy of thirst

तृष्णासु वातपित्तघ्नो विधिः प्रायेण शस्यते ।
सर्वासु शीतो बाह्यान्तस्तथा शमनशोधनः ॥ ६० ॥
दिव्याम्बु शीतं सक्षौद्रं तद्वद्भौमं च तद्गुणम् ।
निर्वापितं तप्तलोष्टकपालसिकतादिभिः ॥ ६१ ॥
सशर्करं वा क्वथितं पञ्चमूलेन वा जलम् ।
दर्भपूर्वेण मन्थश्च प्रशस्तो लाजसक्तुभिः ॥ ६२ ॥
वाट्यश्चामयवैः शीतः शर्करामाक्षिकान्वितः ।
यवागूः शालिभिस्तद्वत्कोद्रवैश्च चिरन्तनैः ॥ ६३ ॥
शीतेन शीतवीर्यैश्च द्रव्यैः सिद्धेन भोजनम् ।
हिमाम्बुपरिषिक्तस्य पयसा ससितामधु ॥ ६४
रसैश्चानम्ललवणैर्जाङ्गलैर्घृतभर्जितैः ।
मुद्गादीनां तथा यूषैर्जीवनीयरसान्वितैः ॥ ६५ ॥
नस्यं क्षीरघृतं सिद्धं शीतैरिक्षोस्तथा रसः ।
निर्वापणाश्च गण्डूषाः सूत्रस्थानोदिता हिताः ॥ ६६ ॥
दाहज्वरोक्ता लेपाद्या निरीहत्वं मनोरतिः ।
महासरिद्ध्रदादीनां दर्शनस्मरणानि च ॥ ६७ ॥
In all kinds of thirst illnesses, therapies which mitigate vata and pitta in all kinds of thirst, therapies which mitigate vata and pitta are helpful usually. In all the categories, chilly remedy each exterior and inner, so additionally palliative and purificatory, the rain water which is chilly and combined with honey ought to be used; equally,the bottom water having related qualities (as that of rain water) or the water into which heated stone, pot-sherd or sand has been immersed, or combined with sugar bolied with (trna) pancamula, or mantha (resolution of flour) ready from flour of laja (fried paddy) is good or vatya (skinny paste of flour) ready from uncooked Hordeum vulgare combined with sugar and honey and cooled; skinny gruel ready from rice equally from kodrava that are outdated; meals ready from substances of chilly efficiency partaken chilly; bathing in chilly water, ingesting milk added with sugar and honey, soup of meat of animals of desert-like lands, fried in ghee, with out making it bitter and salty soup of Vigna radiata and many others., combined with juice of herbs of jivaniyagana (vide chapter 5 of sutrasthana) ought to be used as meals. Nasal drops ready with milk and ghee, or juice of herbs of chilly efficiency or of sugarcane; mouth gargles and software of paste over the physique described in sutrastana (vide chapter 22) are helpful, and anointments talked about for fever with burning sensation (vide chapter 1 of cikisthana) thoughts which isn’t agitated and dispassionate; sight of or remembrance of nice rivers, lakes and many others – all these are helpful.

Vataja Trishna Chikitsa

तृष्णायां पवनोत्थायां सगुडं दधि शस्यते ।
रसाश्च बृंहणाः शीता विदार्यादिगणाम्बु च ॥ ६८ ॥
In thirst brought on by vata curds combined with jaggery is appropriate; so additionally meat soup which is nourishing and chilly in efficiency or water boiled with herbs of vidaryadi guna (vide chapter 15 of sutrasthana).

Pittaja Trishna Chikitsa

सितायुक्तः पक्वोदुम्बरजो रसः ।
तत्क्वाथो वा हिमस्तद्वच्छारिवादिगणाम्बु वा ॥ ६९ ॥
तद्विधैश्च गणैः शीतकषायान्ससितामधून् ।
मधुरैरौषधैस्तद्वत् क्षीरिवृक्षैश्च कल्पितान् ॥ ७० ॥
बीजपूरकमृद्वीकावटवेतसपल्लवान् ।
मूलानि कुशकाशानां यष्ट्याह्वं च जले शृतम् ॥ ७१ ॥
ज्वरोदितं वा द्राक्षादि पञ्चसाराम्बु वा पिबेत् । In thirst brought on by pitta,juice of ripe fruit of Ficus racemosaadded with sugaror its decoction made cool,equally, the decoction or chilly infusion off herbs of sarivadigana (videchapter 15 of sutrasthana)or different gana of comparable properties, added with sugarand honey or chilly infusionprepared from herbs of candy style, equally (that ready with) timber having milky sap;water boiled withtender leaves ofbījapūraka – Citrus medica,  mṛdvīkā – Vitis vinifera,vaṭa – Ficus benghalensis,vetasa – Garcinia pedunculataor with roots ofkuśa kāśānāṃ – Desmostachya bipinnata, yaṣṭyāhvaṃ ca – Glycyrrhiza glabra; drākṣā – draksadi phanta; described within the remedy of jvara (vide chapter1 of cikisthana)or panchasarambu (vide chapter 2 of cikisthana) ought to be consumed.

Kaphaja Trishna Chikitsa

कफोद्भवायां वमनं निम्बप्रसववारिणा ॥ ७२ ॥
बिल्वाढकीपञ्चकोलदर्भपञ्चकसाधितम् ।
जलं पिबेद्रजन्या वा सिद्धं सक्षौद्रशर्करम् ॥ ७३ ॥
मुद्गयूषं च सव्योषपटोलीनिम्बपल्लवम् ।
यवान्नं तीक्ष्णकवलनस्यलेहांश्च शीलयेत् ॥ ७४ ॥
In thirst brought on by kapha emesis ought to be achieved, with decoction of tender leaves of Azadirachta indica; drink water boiled with bilva – Aegle marmelos, āḍhakī – Cajanus cajan, pañcakola – pancakola, darbhapancaka (trnapancamula) or with Rajanī – Curcuma longa added with honey and sugar; soup of mudga – Vigna radiata combined with (powder of) vyosa, paṭolī – Trichosanthes diaoca and tender leaves of nimba -Azadirachta indica; meals ready from yava – Hordeum vulgare, mouth gargle and nasal remedy and confections of sturdy efficiency ought to be made use of

Amaja Trishna Chikitsa

सर्वैरामाच्च तद्धन्त्री क्रियेष्टा वमनं तथा ।
त्र्यूषणारुष्करवचाफलाम्लोष्णाम्बुमस्तुभिः ॥ ७५ ॥
In thirst brought on by ama and brought on by all of the three dosas therapies to mitigate them are vomiting ought to be induced by way of tryusana, aruṣkara – Semecarpus anacardium, vacā – Acorus calamus, phalāmla – (matulunga) Citrus medica both with heat water or whey.

Annatyaya Trishna Chikitsa

अन्नात्ययान्मण्डमुष्णं हिमं मन्थं च कालवित् ।
In thirst brought on by avoidance of meals, skinny gruel which is heat or mantha (resolution of flour combined with sugar and ghee) which is chilly ought to be consumed applicable to the time (season).

Shramaja Trishna Chikitsa

तृषि श्रमान्मांसरसं मन्थं वा ससितं पिबेत् ॥ ७६ ॥
In thirst brought on by exertion, meat juice (soup) or mantha added with sugar ought to be drunk

Atapajanya Trishna Chikitsa

आतपात्ससितं मन्थं यवकोलजसक्तुभिः ।
सर्वाण्यङ्गानि लिम्पेच्च तिलपिण्याककाञ्जिकैः ॥ ७७ ॥
शीतस्नानाच्च मद्याम्बु पिबेत् तृण्मान्गुडाम्बु वा ।
In thirst because of publicity to daylight, mantha ready with flour of yava and kola ought to be consumed combined with sugar. The entire physique ought to be anointed with paste of sesame combined with bitter rice wash take tub in chilly water, drink (one who has thirst) wine combined with extra water or water wherein jaggery is dissolved.

Madyajanya Trishna Chikitsa

मद्यादर्धजलं मद्यं स्नातोऽम्ललवणैर्युतम् ॥ ७८ ॥
In thirst because of ingesting wine, he ought to drink wine added with half its amount of water combined with bitter and salt, after taking tub.

Snehaja Trishna Chikitsa

स्नेहतीक्ष्णतराग्निस्तु स्वभावशिशिरं जलम् ।
स्नेहादुष्णाम्ब्वजीर्णात्तु जीर्णान्मण्डं पिपासितः ॥ ७९ ॥
He who has sturdy digestive exercise brought on by oleation remedy ought to drink water which by nature possess chilly efficiency. He who has poor digestive exercise because of oleation ought to drink sizzling water and when the meals is properly digested he feels thirsty then he ought to drink skinny gruel.

Snigdhannajanya Trishna Chikitsa

पिबेत् स्निग्धान्नतृषितो हिमस्पर्धि गुडोदकम् ।
He who’s thirsty after a fatty meal ought to drink water containing jaggery made very chilly just like the contact of ice.

Gurvadiannajanya Trishna Chikitsa

गुर्वाद्यन्नेन तृषितः पीत्वोष्णाम्बु तदुल्लिखेत् ॥ ८० ॥
He who’s thirsty by consuming meals that are arduous to digest ought to drink sizzling water and vomit it (meals) .

Kshayajanya Trishna Chikitsa

क्षयजायां क्षयहितं सर्वं बृंहणं औषधम् ।
In thirst brought on by consumption/ depletion of tissues of all strategies that are appropriate to consumption equivalent to nourishing meals and medicines ought to be adopted.

Use of goat’s milk and meat juice and remedy of Kshayakasa in Trishna

कृशदुर्बलरूक्षाणां क्षीरं छागो रसोऽथवा ॥ ८१ ॥
क्षीरं च सोर्ध्ववातायां क्षयकासहरैः शृतम् ।
For individuals who’re emaciated, weak and dry, goats milk or juice of meat (of goat) are helpful. When there may be upward motion (of vata) milk boiled with herbs which remedy ksayakasa (vide chapter 3 of cikisthana) is helpful.

Aupasargika Trishna Chikitsa

रोगोपसर्गाज्जातायां धान्याम्बु ससितामधु ॥ ८२ ॥
पाने प्रशस्तं सर्वा च क्रिया रोगाद्यपेक्षया ।
In thirst brought on by contagious illnesses, water boiled with dhānyaka – Coriandrum sativum added with sugar and honey is good for ingesting and all different remedy applicable to the illnesses.

Aupasargika Trishna Chikitsa

तृष्यन्पूर्वामयक्षीणो न लभेत जलं यदि ॥ ८३ ॥
मरणं दीर्घरोगं वा प्राप्नुयात् त्वरितं ततः ।
सात्म्यान्नपानभैषज्यैस्तृष्णां तस्य जयेत् पुरा ॥ ८४ ॥
तस्यां जितायामन्योऽपि व्याधिः शक्यश्चिकित्सितुम् ॥ ८४ऊअब् ॥
The affected person who’s thirsty and emaciated by earlier illnesses, if he doesn’t get water in time, will both die turns into a sufferer of continual illnesses or in fast time appropriate (healthful) meals and drinks, medicines ought to be used to remedy his thirst as mentioned earlier. When that (thirst) is managed, different illnesses grow to be simple to deal with.

इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां चतुर्थे चिकित्सितस्थाने छर्दिहृद्रोगतृष्णाचिकित्सितं नाम षष्ठोऽध्याय: ॥ ६॥
Thus, ends the chapter- Chardihrudrogatrshnachikitsitam, – the sixth in Cikitsita Sthana of Asthanga hrdaya Samhita – composed by Srimad vagbhata, son of Sri Vaidyapati Simhagupta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *